Prevádzkovateľ internetového obchodu  www.praktiktextil.sk (ďalej len „Praktik textil“)

PRAKTIK TEXTIL S.R.O.
Zlievarenská 1

917 02 Trnava                                                                                                                                                                            
IČO: 44491191
IČ DPH:  SK2022723703

Prevádzkovateľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných predpisov v platnom znení spracúva osobné údaje zákazníkov za účelom:

 1. Spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácii v internetovom obchode Praktik textil v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, číslo bankového účtu, podpis).
 2. Marketingu a to formou: zasielania newsletter správ na e-mailovú adresu a to prihlásením sa zákazníka do mailing listu na stránkach internetového obchodu Praktik textil v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa).

Prevádzkovateľ alebo doručovacia spoločnosť pri odovzdávaní objednávky je oprávnená si od zákazníka vyžiadať doklad totožnosti za účelom overenia jeho identity alebo osoby uvedenej na doručovacej adrese.

Kupujúci udeľuje prevádzkovateľovi súhlas  na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Prevádzkovateľ o splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim prevádzkovateľovi.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že:

Spoločné ustanovenia:

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti. Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci:

 1. UPS SK s.r.o. – Názov: Slovak Parcel Service s.r.o.
  Sídlo: Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji
  IČO: 31329217
  DIČ: 2020351993
  IČ DPH: SK 2020351993
  Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 3215/B
  Založenie spoločnosti: 1992